שנים-עשר עקרונות השירות של תלויי-יתר אנונימיים

 1. החברים בחברותא של תלויי-יתר אנונימיים מבצעים את הרצון של כוח עליון אוהב, מקדמים את ההחלמה האישית שלהם, ושוקדים להבטיח את המשכיות הקבוצות שלהם, והתוכנית שלהם, ונושאים את הבשורה לתלויי-יתר אחרים הממשיכים לסבול. הם יכולים ליצור מרכזי שירות וועדות האחראים ישירות לאלו שאותם הם משרתים.
 2. החברותא של קודא אחראית להחליט, דרך מצפון הקבוצה, על ביצוע עבודת שירות, ועל הדרך הטובה ביותר לביצוע אותה עבודה. סמכות זאת באה לביטוי דרך מצפון הקבוצה שלנו. סמכות נושאת בחובה אחריות. לפיכך, קבוצות קודא מספקות באופן הגיוני, מימון ותמיכה מספיקים לכל עבודת שירות, עליה הם מחליטים.
 3. החלטות בעניין עבודת השירות בחברותא, ובכל ענייני קודא נעשות דרך תהליך מצפון הקבוצה. כדי שתהליך רוחני דמוקרטי זה יעבוד, יש לעודד כל חבר להשתתף, לקחת בחשבון את כל העובדות והדעות הנוגעות לבעיה שעלתה, להאזין באופן מכובד לכל דעה שמועלית, ואז לתת לזה להדהד ולהתהרהר, כדי למצוא רצון אוהב של הכוח העליון. בסופו של דבר, יש, במכוון, בכנות ובמכובדות, להחליט על קו פעולה המתאים. יש שאיפה לאנונימיות בתוך החברותא. בסיום מצפון הקבוצה יש לקיים הצבעה, וההחלטה שתתקבל ברוב קולות היא מצפון הקבוצה.
 4. כל אלה המתנדבים לעשות עבודת שירות לקודא,  ע"י השתתפות בועדת שירות או איגוד כלשהו, הם משרתים- שזכו-לאימון, אין הם מושלים. כעקרון, המשרתים-שזכו-לאמון מתנדבים מתוך השאיפה ללכת בעקבות רצון הכוח העליון שלהם, מתוך אסירות תודה על המתנות שקיבלו מקודא, מתוך השאיפה לצמוח ביכולתם ליצור ולשמור מערכות יחסים בריאות, ולתרום מעצמם, מה שהם יכולים, לטובת קודא. החברותא מכירה בצורך לבחור את האנשים הכשירים ביותר לשרת, בתור משרתים שזכו לאימון. לימים, אותם משרתים יכולים לבחור אנשים שמחוץ לחברותא למטרת שירותים מסחריים.
 5. המשרתים-שזכו-לאימון אחראים ישירות לאלה אותם הם משרתים ומחויבים לכבד את החלטות מצפון הקבוצה, ולהשגיח על ביצוע החלטות אלה, בכל מה שנוגע לעבודת השירות שלהם. החברותא גם מכירה בצורך ובזכות של החברים לכבד את נסיונם האישי, כוחם ותקוותם, ורצון הכוח העליון שלהם, כפי שמתגלה להם. כאשר מצפון הקבוצה פוגע באמת של אחד מהאנשים, והופך את ההשתתפות שלו לבלתי-אפשרית, הוא יכול לוותר על תפקיד השירות שלו.
 6. החברותא ערבה לכך שלמשרתים שזכו לאימון יש הזכות והסמכות לקבל, באופן חופשי, החלטות העולות בקנה אחד עם תחומי האחריות שלהם, והזכות להשתתף בהחלטות מצפון הקבוצה, ולהשפיע מתוך תחומי אחריות אלה. כל חבר קודא ערב גם לזכות של כל חבר, בתהליך מצפון הקבוצה, להתנגד, או להביע דעה אחרת. חבר יכול, בחופשיות ובבטחון, להביע איזשהן קובלנות אישיות, כל עוד מישהו או הקבוצה כולה לא נפגע, באופן בלתי צפוי, כמושא הקובלנה. מומלץ לחברים לכבד את יושרתם הפנימית, כמו את יושרתם הפנימית של חברי הקבוצה האחרים.
 7. המשרתים שזכו לאימון מתרגלים את שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות במלאכת השירות שלהם ובכל עניניהם. משרתים אלה לא מחפשים כוח, יוקרה, עושר, מעמד, או ראווה. אל תמשלו, תדכאו, או תנסו לשלוט באחרים. ואל תדחפו סדר יום אישי משלכם, אל תעודדו מחלוקת, או תקדמו עניינים חיצוניים על חשבון קודא. כיון שבעיות כמו סמכות, רצון, כסף, קניין, ויוקרה יכולות לעלות, ועולות, במהלך עבודת השירות, המשרתים שזכו לאימון חייבים לתרגל פכחון רגשי, הכולל אנונימיות, ענוה, סובלנות, אסירות תודה, עשיית כפרות, וסליחה.
 8. ועידת השירות של קודא, דרך תהליך קבלת ההחלטות במצפון הקבוצה שלה, מדריכה את החברותא בקבלת החלטות בעניני מדיניות, והליכה בעקבות שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות. הועידה, כמתווה קוים מנחים, אין לה כל סמכות בתהליך קבלת ההחלטות בתוך קבוצה מסוימת. תהליך מצפון הקבוצה הוא תהליך קבלת ההחלטות שלנו. כשלון בכיבוד תהליך זה יכול לפגוע במסורות אחד וארבע, ויכול לגרור סנקציה. הסנקציה החמורה ביותר שהועידה יכולה להטיל על קבוצה מסוימת היא, שהיא איננה מכירה בה יותר כשייכת לקודא. סנקציה זאת יכולה להיות מוטלת על קבוצות שבאופן קבוע פוגעות בשנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות, כפי שהוחלט בקוים המנחים על ידי הועידה.
 9. לפי המסורת מטילה ועידת השירות של קודא  תחומי אחריות שונים על קבוצות שנוצרות, כאלה המורכבות מנציגי הועידה וגם כאלה המורכבות ממתנדבי קודא אחרים, או קבוצות שירות נפרדות. כולן אחראיות כלפי הועידה. תחום העיסוק שקבוצה עובדת עליו מוחלט ע"י מצפון הקבוצה של הועידה. היו"ר של כל קבוצה דואג, שהמשימה שהוחלט עליה בנוגע לקבוצתו, תושלם בזמן סביר.
 10. כאשר ועידת השירות של קודא נמצאת בישיבה, חבר הנאמנים של קודא אחראי ישירות לועידה. כאשר היא לא בישיבה, הועידה מכפיפה את סמכות קבלת ההחלטות שלה על ענינים חומריים על חבר הנאמנים. חבר הנאמנים מוסמך להשגיח על עבודת הקבוצות הממונות ע"י הועידה, ויכול להגיש עזרה או הנחיות כאשר מתעורר צורך. חבר הנאמנים משרת כחבר המנהלים של קודא, וכמוסד ללא כוונת רווח, הוא ממונה  על שמירה הדוקה של כל הכסף והקניין אשר מוחזק בנאמנות עבור החברותא, ואחראי על ניהול זהיר של כל הכספים שלה.
 11. הכוח של ועידת השירות של קודא נובע מהסמכות העליונה של מצפון הקבוצה בתהליך קבלת ההחלטות. החוק של מדינת אריזונה נותן לחבר הנאמנים זכויות תחוקתיות ותחומי אחריות לפעול לטובת החברותא במצבים מסוימים. המאמרים של קודא בענינים ארגוניים ותחוקתיים מהוים מסמכים חוקיים, המאששים את זכויות חבר הנאמנים ואת תחומי אחריותו.
 12. החברותא חותרת לתרגל ולעודד עקרונות רוחניים בכל עניניה, חומריים כספיים ועסקיים, הכוללים הוגנות, שויון, וכיבוד זכויות הפרט. לכל חבר בתוך קודא יש קול, והוא מעודד להשתמש בו. לכל חבר יש הזכות לדעת מה קורה בתוך הארגון שלנו. כדי לכבד זכות זאת, ואת הרוח של אחדות קודא, הארגון שלנו של קודא מפרסם ומפיץ את החלטות מצפון הקבוצה שלו, מיד אחרי הישיבות והפעולות של ועידות השירות של קודא, באופן ובזמן סבירים, ככל האפשר.